COMUNICAT 21 DE NOVEMBRE 2023

COMUNICAT: INCOMPLIMENT D’ACORDS I PROTOCOLS EN POLÍTIQUES DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA PER PART DELS ACTUALS RESPONSABLES DEL GOIB.

Per primera vegada d’ençà que s’aprovà la llei de 10/2016, coneguda popularment com a “Llei de Fosses”, ens hem hagut d’adonar per la premsa de la data d’exhumació d’una fossa, concretament la de Sant Llorenç d’Es Cardassar que ha iniciat la tasca avui mateix, dia 20 de novembre, i també per primera vegada des que es varen aprovar al Parlament Balear les dues lleis de Memòria Democràtica, davant la manca d’informació per part dels actuals responsables del GOIB en matèria de memòria democràtica, ens hem vist obligades a passar pel Registre les nostres demanades.

No havia passat mai a cap fossa exhumada, és del tot imprescindible que els membres de les comissions marquin i aprovin les propostes d’actuació, a més s’han de complir els acords i els protocols de comunicació respecte a l’obertura de fosses, d’identificacions de víctimes, d’actes, etcètera. Les entitats memorialistes representants de les víctimes i els seus familiars han d’estar assabentades, no és possible que ens haguem d’adonar a través dels mitjans de comunicació, no és possible aplicar memòria democràtica d’amagat, en silenci. El silenci precisament no concorda en l’aplicació de mesures encaminades a la memòria democràtica, aquestes no són les polítiques aplicades fins ara, sempre des de la perspectiva dels drets humans i posicionant a les víctimes al centre, polítiques encaminades a la veritat, la justícia i la reparació que foren alabades pel mateix relator especial de Nacions Unides el passat mes de març.

Comença a ser greu la manca de comunicació dels responsables del GOIB en matèria de memòria democràtica amb les entitats de memòria, amb les víctimes i amb els membres de la Comissió de persones desaparegudes i fosses, tenint aquesta la competència establerta a l’article 8, f, de l’esmentada llei de dirigir i dur a terme intervencions a les fosses, en col·laboració amb els ajuntaments afectats, formant part Memòria de Mallorca de la citada Comissió, ignoram si l’ajuntament afectat i els familiars de possibles víctimes han estat informants degudament abans que els mitjans de comunicació, tal com estableix el protocol d’exhumacions.

És molt preocupant que no existeixin respostes esclaridores a cap de les demandes que hem fet en repetides ocasions, tant presencialment, com per correu electrònic o telefònicament, així com també el què no s’hagi convocat cap Comissió, ni tan sols sessió informativa, per part dels actuals responsables en matèria de memòria democràtica del GOIB i, per tant, davant la impossibilitat de fer el seguiment adient i de presentar propostes i noves iniciatives tal com estableixen les lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears, com a membres de les seves comissions, com a entitat memorialista, com a representant de víctimes i part interessada i afectada directament, demanam el compliment del reglament, del Protocol d’Exhumació i del Protocol de Comunicació aprovats per la Comissió de Desapareguts i Fosses i exigim, amb caràcter urgent, la següent informació documental:

1. Qualsevol informació atorgada als mitjans de comunicació o publicada a qualsevol mitjà, estatal, autonòmic o local, referent a l’inici d’exhumacions per part dels actuals responsables en matèria de memòria democràtica del GOIB.

2. Les actuacions prèvies per part de l’administració, sigui contacte telefònic, correu o qualsevol altre mitjà, per a informar els familiars de la data i l’inici d’exhumacions del IV Pla.

3. Còpia de tota la documentació generada des de la darrera Comissió de Desapareguts i Fosses, referent a l’inici d’exhumacions del IV Pla i del Protocol aplicat, així com dels contactes amb possibles familiars i ajuntaments afectats i membres de les comissions, tal com estableix el Protocol d’Exhumacions i el Protocol de Comunicació creats a tal afecte per la llei 10/2016.

4. Còpia de les propostes d’actuació presentades per les empreses licitades aprovades a la comissió abans de procedir a les exhumacions, amb la calendarització de cadascuna de les exhumacions establertes al citat Pla.

5. Llistat de persones/entitats especialistes en memòria democràtica que han confirmat la seva pertinença a la Comissió de Desapareguts i Fosses, de les que no han contestat i del termini establert en les comunicacions per contestar, així com el criteri seguit per sol·licitar tècnics especialistes en la matèria.

6. La confirmació per escrit de què no existeix quòrum en segona volta per celebrar reunions de les dues comissions, segons l’article 8, de la llei 10/2016, i si és així, que els membres no institucionals substitueixin als no designats, i de forma URGENT, es realitzi una sessió informativa pels membres que sí ho han estat.

7. Còpia de l’acord de la Comissió que regula el procediment dels Estudis establerts al IV Pla d’Exhumacions i calendarització de la remissió dels esborranys als col·laboradors o col·laboradores.

8. Referències específiques a les Comissions de Desapareguts i Fosses i de Memòria i Reconeixements Democràtics als plecs tècnics i administratius referents al darrer contracte de l’últim pla d’exhumacions licitat.

Finalment, volem manifestar el nostre desacord amb la forma en què s’estan aplicant les polítiques públiques de memòria democràtica per part de l’actual GOIB, sense comptar ni amb les comissions que emanen de les lleis autonòmiques i que són les que les han de regular, ni amb les entitats de memòria, ni amb les víctimes i familiars.

Associació Memòria de Mallorca.

Palma, 20 de novembre 2023.